مجلس چیست؟ وکیل مردمی مجلس کیست؟ رای دهندگان چه کسانی هستند؟/ بخش اول
آرای نمایندگان مجلس چگونه تامین می شود؟/ سردار نوروزی
زمان انتشار: 20 آذر 1394 ساعت 11:40:04
تعداد بازدید: 2098
سردار نوروزی: وقتی به مقوله ای تحت عنوان مجلس یا وکلا و آرای مردم برای حضور در مجلس برمی خوریم دروهله اول موضوعاتی که به ذهنمان متبادر می شود اینست که  شان ومنزلت مجلس و جایگاه آن درمیان قوای چند گانه اداره کننده کشور تا کجاست؟ ویکنفر نماینده مردمی در مجلسی که صفت((اسلامی))را نیز به دنبال خود یدک می کشد باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟ وکسانی که موجب پرش فرد داوطلب به مجلس شورای اسلامی  می شوند کی ها هستند ؟ وبه چند دسته تقسیم می شوند؟ 
 
الف _درارتباط با ماهیت مجلس شورای اسلامی وچگونگی تاسیس وتشکیل آن که مبتنی بر اراده ملت است هیچ گونه حرف وحدیثی نداریم وخوانندگان عزیزرا برای کسب اطلاعات بیشتر ارجاع می دهیم به قانون اساسی کشور.بنابراین برای شناخت  وکسب اطلاعات  نسبی از  رای دهندگان(یعنی مردم) مطلب خودرا آغاز وبا شرح شرایط وصلاحیت   کسانی که داوطلب انتخاب وحضور در مجلس هستند این  مقوله را پایان می بخشیم:
 
اما نماینده مردمی کیست ؟ وظایفش چیست ؟ واهمیت وظایف نمایندگاند مجلس تا کجاست؟  برای روشن شدن پاسخ این 3 پرسش برای هموطنان عزیز که  دانستنش ضروری و برای هر ایرانی واجد الشرایط رای دادن است   از اولویت های اساسی  ملی ومیهنی تلقی وروی آن باید با دید باز حساب باز شود به شرح زیر می باشد :
 
ب_سرنوشت و مقدرات عموم مردم وکند وتند  شدن روند رشد وتوسعه فرهنگی _ اجتماعی _اقتصادی _ سیاسی _ عمرانی _ نظامی _امنیتی _قضائی _ اخلاقی و... درسطح ایران و جهان  بسیارحائز اهمیت است وفهم آن بسیار مهم می باشد. اکنون سعی می کنیم درحد وسع و تجارب ودانش ومعلومات خویش نکاتی را به  سمع ونظر خوانندگان عزیز برسانیم.
 
الف _ آرای  نمایندگان مجلس چگونه تامین می شود:
 
بدیهی است که در ارتباط با این موضوع هرکس بنا به سطح  فهم ودرک خود  از نماینده کلامی دارد !
 
یکی ظاهر داوطلب نمایندگی را می بیند! همین قدر که فردی معروف به مسجد رفتن و درانظارعوام الناس خداپرست ومردمی  واهل دین وتقواشناخته شود طبیعی است که دراین عرصه دربین بسیاری از اقشار مردم که معمولا"  براساس عرف محلی چشم شان به دهن ائمه واولیا وبزرگان شهری وروستائی هست شانس حضور شان در مجلس بر سایرین که به هر دلیل درمیان مردم ومراکز عبادی کم رنگ تراست ارجح می باشد! 
 
بیشترنمایندگان دوره های پیشین مجلس تا به حال از این طریق برای انتخاب خود حداکثر استفاده را برده اند.البته باید توجه داشت که این استدلال به این معنا نیست که نمایندگان منتخب مردم در مجلس فاقدآرای سایر اقشار ملت می باشند!
 
خیر هرگز چنین نیست بلکه درمورد اهمیت ونقش  ورود به مجلس به طیف نسبتا"زیاد دیگری درجامع نیز نیاز شدید دارند که دارای سواد کافی اجتماعی وشم سیاسی تقریبا"بالا می باشند که هنگام تصمیم گیری و حمایت از داوطلب نماینده  مجلس رای آن ها وعاملین ووابستگان شان بیشتر از طبقات زیرین ومیانی وفوقانی جامعه به نفع کسانی به صندوق ریخته می شود که وقتی موفق به ورود به  مجلس شدند از منافع کلان گرای آن ها درهمه حال دفاع نمایند و در تصویب قوانین ومقررات  درمجلس یا حضور در حوزه های انتخابی و دادن مجوز پروژه های صنعتی _ تولیدی _خدماتی و... سود زا  و اخذ وام از بانک ها  وبرخورداری از امکانات بخش دولتی  مصالح آن هارا مد نظر داشته باشند.
 
علاوه بر قشراخیر آرای  حساب شده ای از جانب اقشاری وابسته به ارگان ها ونهادها  داریم که معمولا" از جانب برخی خطوط خاص هدایت و به نفع کاندیدائی که وابستگی اش به اهداف ومقاصدچنین ارگان هائی بیشتراست هدفمند وجهت داربه  صندوق های رای ریخته می شود که  درصدش زیاد نیست واز کنترل آمرین  وعاملین  نیز خارج می باشد و رای دهندگان برخلاف وابستگی ارگانی آ رای خودرا به نفع کاندیداهای مورد نظر خویش به صندوق رای می ریزند.
 
درانتخابات مجلس ششم  وریاست جمهوری جنجال بر انگیز آقایان موسوی واحمدی نژاد و انتخاب  آقای شیخ حسن روحانی به وضوح این وضعیت پیش آمد و  علیرغم همه حساب های پیش بینی شده  و فیلترها و محدودیت های قانونی نتائج حاصل از همه قیل وقال ها خلاف انتظار از آب درآمد.
 
قشر دیگری که درهر انتخاباتی نقشی رسالت دار وآگاهانه دارند ودرحال حاضر درجامعه روشنفکری ایران درمیان  اقشار ((حوزه وی ودانشگاهی)) از درصدی بالا بعداز  آرای  بیسوادان وکم سوادان واقشار پائین جامعه برخورداراست طیف تحصیلکرده ها((فرهنگیان و دانشجویان_ اساتیدومربیان_ نخبگان وفرهیختگان علمی_ روحانیون  _مدیران واولیای دل سوز وآگاه جامعه))هستندکه بعضا"در گردش چرخ مجلس واداره امور کشورسهیم  می باشند وهمواره سعی می کنند ضمن ارایه پیشنهادها و راهکارهای علمی وعقلانی وعملی آزاد از محدودشدن انتخابات وبه انحراف کشانیدن آن پیشگیری که مع الاسف  تجربه نشان داده است بنا به شرایط ویژه جامعه بعداز انقلاب ایران  کمتر موفق بوده اند (قبل از انقلاب نیز به معنای حقیقی انتخابات معنا ومفهومی نداشته است) .
 
 درادامه ان شاالله صلاحیت داوطلبان حضور درمجلس را مورد بررسی قرار می دهیم...
 

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال