راشدانصاری(خالوراشد)
تلخ و شیرین
زمان انتشار: 22 بهمن 1396 ساعت 00:07:48
تعداد بازدید: 212
او فلسفه ی بهار را می فهمد
تشویش دلِ  هزار را می فهمد
 
با قصه ی سوز و سازمان همدرد است
پیچ و خم روزگار را می فهمد
 
بی شبهه رقیب تازه ی آمریکاست
بی ارزشیِ دلار را می فهمد!
 
دلواپس سفره ی طعام فقراست
غمنامه ی این دیار را می فهمد
 
با نان و پنیر سفره اش می سازد
چون قیمت خاویار را می فهمد!
 
دیواره ی فقر محکم است اما او
برچیدنِ این حِصار را می فهمد
 
وقتی که به جان مرغ ها می افتد
روباه صفت شکار را می فهمد!
 
ایرانی و آزاده و زندان دیده ست
زیر و بمِ هر فشار را می فهمد
 
درمان هزار درد کهنه با اوست
چون معنیِ احتضار را می فهمد
 
بر قله ی دشت های خواب آلوده
بانگ دل هوشیار را می فهمد
 
او مژده ی اشتغال را آورده ست
خودسازی و اقتدار را می فهمد
 
نیکی و شرف، عزت و انسانیت
بی شائبه این چهار را می فهمد
 
دلخون شده ی جمیع مظلومان است
احساس دلِ انار را می فهمد
 
او شیوه ی برخورد و مدارا کردن
با دشمن نابکار را می فهمد
 
وافور به دست می رود تا کرمان
چون حالِ بدِ خمار را می فهمد!
 
در سر هوس خیار ترشی دارد
من معتقدم ویار را می فهمد
 
دارد خبر از کار جوانان شب و روز
برنامه ی کسب و کار را می فهمد
 
این خطه اگر درد فراوان دارد
درد دل این تبار را می فهمد
 
++++
 
در بین سران چنین کسی قطعا نیست
ارباب خرد شعار را می فهمد...!
 
 


عادل    پورشمسی

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال
کانال تلگرام