گُلِ یاس/ حمید بامدادی
زمان انتشار: 16 آبان 1398 ساعت 14:09:28
تعداد بازدید: 272
مِیُونِ سِی نَم اُتکِشتِ گُلِ یاس
مَ اَز خاکِم نِ اَز یاقُوتُ اَلماس
مَنه پا اَز گِلَیمِ خُت فَراتَر
کِ پَن اَنگُشت نِدا وَا اَم بَرابَر
مَحفِلِ شَعم گُل اُ پَروُنَه اَند
اَم دَمِ بُلبُل دلِ دِیوُنَه اَند
گردِشِ ماه اُ مَ اُ چَرخ اُ فَلَک
دِل گِشتِ لایِقِ باغِ فَدَک
لَشکَرِ غَم خَیمَه اُشزت کُنجِ دِل
گَنج پِنهُون گِشت مِیُون خاکُ گِل
قَطره قَطره، مَزه مَزه، آوِ دَریا شُورِ شُور
زَرقُ بَرقِ مالِ دُنیا دِیدَیا اُشکِردِ کُور
نَفَس تَنگُ، قَفَس تَنگُ، دِلُم تَنگ
فَلَک شَ بالُم اِنگا کِ زَتِ سَنگ
صَدای دِل، صَدای مُرغِ مِینا
رُطَبِ چِنگِ پَنگ مَزبَر اَلُونا
(بامدادی) کِ شَ دَس با عَنانِ تُو اُ دِل
بُوی گُلِ یاسَند کِ شَ فَل دا مَ اُ دِل
دلِ کوه شَوِی دِلکَنده اَز یار
مَ عِشقُم خاکُمِ اُ مَردُمِ لار
 

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال