محمدسعید دانشور/ عمادشهر:
به کجا چنین شتابان؟!
زمان انتشار: 21 تير 1399 ساعت 07:25:24
تعداد بازدید: 288
این روزها حال زبان لارستانی و اهالی آن خوب نیست، خصوصا در فضای مجازی که میدانی برای تاخت تاز علیه این زبان شده اگر چه حامیان این زبان هم در این فضا کم نگذاشته اند.
فارغ از همه این اطلاعیه ها و جوابیه ها و… به نظر می رسد آن که از این مناقشه ها طرفی نمی بندد تنها و تنها زبان لارستانی است که گوشه ای نشسته و نگران وضعیت خود است که نهایتا این موضوع چگونه پایان خواهد یافت.
 
متاسفانه به نظر می رسد که پشت این مناقشه ها که شوربختانه به توهین و هتک حرمت افراد رسیده و گاهی دستمایه هزل و هجو نیز گردیده بیشتر اغراض فردی و گاهی سیاسی برای کوبیدن فرد یا جریانی نهفته است که به دور از شان دوستان فرهیخته چه مخالفان یا موافقان نام زبان لارستانی یا اچمی است. شایسته بود این بحث در محیطی علمی و به دور از تعصبات و نیز هیجانات زودگذر اتفاق می افتاد که متاسفانه این امر محقق نشده و به نظر می رسد جریانی خاص قصد منحرف کردن بحث از منظر علمی و سوق دادن آن به بهره برداری شخصی و یا سیاسی دارد.
 
به هر روی آنچه نگارنده را به نوشتن این مطلب واداشت نگاهی آسیب شناسانه در حد وسع به فضای به وجود آمده و چرایی آن می باشد.
 
نخست آنکه شایسته بود صاحبنظران و متولین امر بعد از همایش بزرگ زبان شناسی همچنان دبیرخانه آن را فعال نگه می داشتند و پاسداشت این زبان کهن همت می گماشتند که به نظر می رسد این امر محقق نشده و بخشی از مسئولیت فضای به وجود آمده حاصل کم کاری و یا بی توجهی اهالی فرهنگ زبان لارستانی است.
 
البته ناگفته نماند فعالیت های پراکنده و ارجمندی نیز صورت گرفته که به خاطر عدم مدیریت در متمرکز کردن این فعالیت ها و عدم حمایت از محققان این حوزه شاید آنچنان که باید و شاید دستیابی به هدف مورد نظر صورت نگرفته است.
 
دوم ورود برخی محققان و صاحب نظران این حوزه به مباحث سیاسی و منطقه ای و حمایت از جریان سیاسی خاص می باشد که این امر متوجه هر دو جریان سیاسی مطرح کشور می باشد و طبیعی است که صاحب نظران حوزه فرهنگ در هر دو گروه این جریان سیاسی همدیگر را برنتابند و این مساله زبان لارستانی یا اچمی دستاویزی برای کوبیدن حریف در زمینه سیاسی باشد که اصلا جالب نیست.
 
و نکته پایانی این که به عنوان یک شهروند جنوبی و لارستانی عزیزان طرف مناقشه را به خویشتن داری و سعه صدر دعوت می کنم و خواستار حل و فصل موضوع در محیطی علمی با حضور کارشناسان و صاحب نظران این امر می باشم و شایسته است عزیزان نیز چه در فضای مجازی یا در فضای حقیقی فرهنگ والای جنوب را بار دیگر با تحمل یکدیگر و احترام متقابل نشان دهند.

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال