تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
از نماینده مجلس چه انتظاری دارید؟
23 آذر 1394   12:01:05 |  مجلس > 
از نماینده مجلس چه انتظاری دارید؟

بخش اول مقاله زیر تحت عنوان" آرای نمایندگان مجلس چگونه تامین می شود" در این مایگاه خبری تحلیلی درج شد. اینک بخش دوم مقاله به قلم سردار نوروزی روزنامه نگار باسابقه لارستانی در زیر می آید: 

ب _ وظایف ورسالت نمایندگان  واجد الشرایط  ورود به مجلس ؟ نمایندگان مجلس باید دارای چه مشخصات و صلاحیتی باشند؟ چکارباید بکنند که برابرقوانین ومقررات ملی واسلامی وانسانی  وانداختن گوشه چشمی به موازین ومقررات موجود جهان از جمله  منشور حق شهروندی موفق به انجام وظایف و رسالت نمایندگی ملتی بزرگ نظیر مردم مقاوم وصبور وهمواره مظلوم ایران در مجلس باشند؟
 
 پرسش های زیادی در این مورد در اذهان عمومی رای دهندگان بوجود می آیدکه به ما به عنوان فردی از آحادملت بزرگ وزیرک ایران می فهماند که به مقوله مجلس وانتخاب وکلا دقیق وظریف وهوشیارباشیم و دراین مورد صفحه جدید ومهمی را درامر انتخاب نماینده اصلح دربرنامه زندگی خویش آگاهانه باز کنیم.
 
نخستین موضوعی که  با احساس مسئولیت ملی ومیهنی برای آن ارزش فوق العاده  بایدقایل باشیم اینست که خوب بدانیم هیچ جامعه مترقی ومتمدنی درموردقانون گذاری ونظارت برحسن انجام صحیح قوانین ومقررات دست آورد خویش بی نیاز ازداشتن مجلس ونمایندگان مردمی وقانون گرائی وقانون مداری نیست و برای پیشبرد اصولی وصحیح امور مردم  وادامه سالم وعادلانه گردش چرخ کشورداری  باید گروهی از نخبگان ملت که در زمینه های مختلف متخصص وآگاه هستند با رای مردم برگزیده  شوندکه همآهنگ ودل سوزانه بدوراز تنش واعمال نفوذ و فشارهای بیرونی وگرایش به تصمیمات فردی و منافع گروهی وجناحی وحزبی سرنوشت مردم وجامعه را با آرامش وخاطری آسوده به نحو احسن وشایسته با تصویب قوانین گوناگون ومقررات انسان دوستانه مساوی برای همه درمسیر کسب  ترقی وپیشرفت ورفاه وآسایش عمومی رقم بزنند.
 
بدیهی است که چنانچه در امر مصوبات  وتصمیم گیری های مجلس اعمال نفوذ وامر ونهی فردی درهر مقام ومنزلتی که باشد راه یابد انجام وظایف برای نمایندگان مردم سخت وکم رنگ ومشکل آفرین برای جامعه می شود.
 
بنابراین نمایندگان ملت دروهله اول آگاهانه:
 
1_ نبایداجازه فعال شدن هرگونه خط وربط فردی ودخالت در وظایف قانونی خویش به احدی درهرمرتبتی بدهند.
 
2_ بکوشند قوانین مادر ومقررات ناشی از آن که مانع انجام صحیح وظایف ومسئولیت های  قوه مقننه به نحو احسن وبه دوراز تنش می شود اصلاح نمایند.
 
3_ سعی نمایندکه با بالابردن بینش سیاسی واجتماعی ودانش علمی خود نه تنها برقوانین جاری کشور بلکه برمقررات وموازین بین المللی نیز مسلط وآگاه گردیده که در تصمیمات ومصوبات خویش نزد افکار عمومی ایران وجهان دچار افت شان ومتهم به بی سوادی وتنگ نظری وکج فهمی وجهالت  نشوند.
 
4_ هرگز از یاد نبرند که درسال 1357 خورشیدی پس از حداقل یک قرن مبارزات وجانفشانی های   (( تندوکند ولی مستمرملت همواره رنج ودرد وستم کشیده  ایران))دراین سرزمین کهن تحولات پر افتخار  اجتماعی وسیاسی وفرهنگی بوجود آمد که مبتنی بر آرمان هائی نظیر ;
استقلال_ آزادی وجمهوری اسلامی بو د وحالا به قول معروف کلاه خودرا قاضی کنند(درمثل مناقشه نیست) که تا چه اندازه بعد از سپری شدن 37سال  از عمر انقلاب آرمان ها وآمال وارزش های ملت  بپاوخاسته ووفداکار ایران درسال 1357 که منجر به سرنگونی رژیم سلطنتی گردید موفق وسربلند عمل شده است؟
 
5_ اگر بالفعل مجلس در راس اموراست ؟ بایداز افرادی سیاس وکاردان ونخبه ومتخصص در همه مقوله های گوناگون اجتماعی _ فرهنگی _اقتصادی_سیاسی_ نظامی_امنیتی_ قضائی و... شکل بگیرد که بتواند شایسته وزیبنده یک ملت بزرگ(( با هزاران سال تاریخ وتمدن و ادب وفرهنگ ملی)) خدمت کند.
ج _ نماینده اصلح ومردمی کیست؟
 
برای پاسخ به این پرسش اول ضروری به نظر می رسد که قدری  عملکرد ومواضع ورفتار نمایندگان ادوارقبل مجلس شورای اسلامی را باتوجه به مطالبی که از نظر خوانندگان عزیزگذشت مورد مداقه وتحمل وتعمق قرار گیرد:
 
براستی نمایندگان مردم درمجلس تابه حال  چه اندازه توانسته اند درامر قانون گذاری شفاف ومردمی و تامین مطالبات برابر عمومی وحق شهروندی مساوی برای همه ایرانیان ساعی وکوشاباشند؟
 
آیا منطبق با شان _عزت_اقتدار وآبرووحثیت ملی واسلامی  ومردم حوزه انتخابیه خود ورشد وتوسعه محلی و ملی عمل کرده اند؟
اکنون ضمن پاسخ به این چند سئوال وپرسش های بسیاری که در ذهن فعال شما عزیزان رسوخ وخطور می کنند مشخصات یک نماینده خوب ومردمی را تشریح می نمائیم:
 
1_ متدین وخوشنام ومعروف به فعالیت های همه جانبه مردمی وحسن شهرت  در حوزه انتخابیه خویش باشد.
 
2_ از سواد بالای دانشگاهی  وسوابق مدیریتی خرد وکلان برخوردارباشد.
 
3_ خدمت به مردم  حوزه انتخابیش  ومراعات حق شهروندی مساوی برای همه  واعتلا وپیشرفت کشور  پیش او مقدم برهرگونه وابستگی جناحی وحزبی وطرفداری از تصمیمات فردی باشد.
 
4 _حوزه انتخابی خویش را فراموش نکند وضمن سرکشی نیاز ها وکمبودها ومطالبات معوقه  شهرها وروستاها را((در کنار انجام صحیح  وظیفه اصلیش که مشارکت آگاهانه وفعالانه قانون گذاری است))  از طریق دفاتر ومشارین محلی رصد ودرسطح شهرستان واستان وپایتخت درحد امکان پیگیری وبه منصه اجرا برساند.
 
5_ جرئت وجسارت برخورد با تخلفات غیر قانونی قوای چند گانه کشور ازجمله ارگان های نظامی وانتظامی  وگروها وتشکل های  سایه وهم چنین مقامات وادارات دولتی رادارا بوده وهرگز بیانیه  به طرفداری از قانون شکنان که جان ومال وناموس ملت راخودسرانه وبا تکیه بر افرادمتنفذ محلی به مخاطره می اندازند صادر نکند.
 
6_ نظارت قانونی خویش را بر اجرای صحیح قوانین مصوبی که خوددرآن دخیل بوده به حمایت از ریاست جمهوری که قانونا" ناظر بر اجرای قانون وحسن اداره امور کشور می باشد سرسختانه ودلیرانه بدور از رای فردی ومستبدانه  اعمال نماید. 
 
7_  درتصمیمات  وتصویب لوایح وپیشنهادات جمعی درمجلس منافع  ومصالح عمومی  وعزت واقتدارکشور از هر موضوعی  دیگر برایش ارجح باشد.
8_ نه تنها خود از سودجوئی وبده وبستان هائی که درنهایت موجب رانت خواری وفساد در جامعه می شود بدور باشد بلکه با هرگونه  سوء استفاده از بیت المال وبالاکشیدن اموال عمومی (تحت هر عنوان)مبارزه نماید.
 
9_ سخت با افکار ونیاتی که هدردادن ثروت ملی را برای سایرین برهموطنان عزیز((که شرعا" وقانونا" حق آب وگل ومیراث آبا واجدادی دارند)) ترجیح می دهند وآگاهانه ونا آگاهانه ملت بزرگ وشریف ایران را با قوت لایموت در فقر ونداری وشرایط کمر شکن اقتصادی  قرار میدهند ممانعت و مخالفت نماید.
10_  از آنجاکه قانونا" هر نماینده منتخب از  گوشه وکنار کشور نماینده همه ملت ایران درمجلس محسوب می شود بکوشد که با مواضع صحیح وبزرگ منشانه وسیاست های واقع بینانه و دوراندیشانه  ومترقی پس از4 سال خدمتگذاری حرف وحدیث بدنامی وخیانت وتلف نمودن  اوقات عزیزعمر هموطنان خودرا به دنبال نداشته باشد.
 
اینک برمعلو مات  وخرد ودانش خوانندگان عزیز درمورد مقوله ای  حائز اهمیت وشایان توجه موسوم به مجلس  _  رای  دهندگان ووکلای به حق ومردمی  مجلس  افزوده گشت حال نوبت ملت  عزیز وشریف ایران است که در انتخابات پیش رو((اسفند94))خودرا با دیدباز  وشخصیت متین و آگاه نشان دهند تا حاصل کار وفعالیت دستجمعی ویکپارچه عمومی  پس از پایان رای گیری  حضور نماینده گانی مردمی ودل سوز از جانب عموم در حوزه های انتخابیه لارستان بزرگ وسراسر کشور درمجلس شورای اسلامی باشیم که اعلم وافضل واصلح بوده و وجودشان تشنه خدمت صادقانه به ملت و  آراسته به نکات بر شمرده فوق می باشد. ان شاالله
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به پايگاه خبري تحليلي صحبت - خبر و تحليل تحولات جنوب ايران می باشد.

آدرس: